WELLNEA – chránená dielňa – medzi EÚ TOP 3 zamestnávateľmi ľudí so zdravotným postihnutím ako príklad dobrej praxe

Chránená dielňa WELLNEA – salón krásy – kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra, masáže, zlatníctvo, ktorá je personálne previazaná aj so sociálnou neziskovou organizáciou poskytujúcou podporované služby pre ľudí so zdravotným postihnutím TENENET, o.z., počas májovej konferencie EASPD (EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES), ktorá sa tento rok konala v Zadare, získala ocenenie. Konferencia sa venovala téme sociálnej a pracovnej integrácie ľudí so zdravotným postihnutím do spoločnosti.

Ocenenie EASPD EMPLOYMENT FOR ALL AWARD má za cieľ upozorniť na príklady dobrej praxe v oblasti poskytovania sociálnych služieb a zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím v EU. Wellnea, ktorá v Senci poskytuje služby salónu krásy a v súčasnosti zamestnáva 5 zamestnancov so zdravotným postihnutím, získala nomináciu v kategórií „Zamestnávateľ poskytujúci lepšie podmienky pre ľudí so zdravotným postihnutím“ a ocitla sa tak medzi troma najlepšími príkladmi dobrej praxe v celej EÚ.

EASPD je neziskovou mimovládnou organizáciou poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, zastupuje názory viac ako 10, 000 poskytovateľov sociálnych služieb a je ich zastrešujúcim združením v EÚ. Hlavným cieľom EASPD je podpora rovnosti príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom účinných a vysoko kvalitných systémov služieb. EASPD je partnerom a priamo spolupracuje s Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Radou Európy, Organizáciou spojených národov.

WELLNEA chránená dielňa vznikla v roku 2009 a počas svojho pôsobenia v meste Senec získala tiež ocenenie ASHOKA Changmaker a ocenenie MPSVR Zamestnávateľ podporujúci rodiny. V súčasnosti otvára novú pobočku v Bratislave a celkovo zamestnáva 5 ľudí so zdravotným postihnutím. Našou misiou je podporiť ľudí so zdravotným postihnutím a ich prácou dokázať, že sme rovnocennými partnermi na trhu schopnými poskytovať kvalitné služby a tým búrať predsudky voči ľuďom so zdravotným postihnutím v spoločnosti.

TENENET o.z. je členom EASPD, ktorá komplexne rieši otázky kvality života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Často reprezen-tujeme SR v oblasti zamestnanosti mladých ľudí so zdravotným postihnutím ako príklady dobrej praxe – naposledy v marci 2015 vo Warsawe vyžiadaná prednáška prezidentom skupiny za neziskový sektor Európskej ekonomickej a sociálnej komisie pri EÚ. Na národnej úrovni sme členmi platformy Z Domova domov Sociofóra v rámci procesu de-inštitucionalizácie a rozvoja komunitných služieb, pričom manažment organizácie je zároveň aj externým hodnotiteľom tohto procesu zákazkovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR. Sme členmi Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže na tému Zamestnanosť v procese prípravy podkladov pre Stratégiu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži v SR pre roky 2014-2020. Budujeme strategické medzisektorové partnerstvá, ktoré sa snažia zapojiť nielen verejný a neziskový sektor, ale prizvať aj business sektor na pomoc riešenia sociálnych problémov v spoločnosti v rámci spoločenskej zodpovednosti firiem a ich firemnej filantropii.

Viac informácií:
PhDr. Elena Kopcová, PhD.
WELLNEA s.r.o. (chránená dielňa), TENENET, o.z.
Lichnerova 41, Senec, 90301,
+421 907 154 601
ena@wellnea.sk, ena@tenenet.sk

Vás nič nestoja a pomôžu
Venujte aj tento rok 2%

na ľudský účel a užitočné veci. Je to rýchle a jednoduché.
Viac info tu.
Voľné pracovné miesto
Otváracie hodiny:
WELLNEA Senec
Po – Pia: 7.00 – 20.00 hod
Sobota: 7.00 – 14:00 hod
Nájdete nás:
Salón WELLNEA Senec
Pasáž Helios 1, pešia zóna v centre,
oproti Tatrabanke

Lichnerova 41
903 01 Senec

Tel.: 0903 415 220
E-mail: wellnea@wellnea.sk
Mapka:
TENENET o.z.